ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Салвита, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо национално законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт/ онлайн магазин. 

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт www.salvita.bg и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

I. Кои сме ние и как да се свържете с нас

Салвита е търговското наименование на „САЛВИТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, българско юридическо лице със седалище: София, жк Връбница-1 бл. 523, вх. Б, ап. 54, с единен идентификационен код 206220877 (наричано по-долу Салвита“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на Салвита, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес data.protection@salvita.bg или по обикновена поща или куриер до адрес София, жк Връбница-1 бл. 523, вх. Б, ап. 54 – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на Салвита.

II. Кои категории лични данни обработваме

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която предоставяте, когато закупувате стока или услуга от нас е следната: собствено и фамилно име; адрес за доставка; телефонен номер за връзка; адрес на електронна поща, данни за фактуриране, начин на плащане, като имате възможност да добавите и допълнителна информация.

При работа с нашия уебсайт www.salvita.bg може да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно нашата Политика за бисквитки. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете Политиката за Бисквитки на www.salvita.bg.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица и лица на възраст под 16 години.

III. Какви са целите и основанията на обработването

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

  1. Предоставяне на стоки и услуги на Салвита във Ваша полза. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

– създаване и управление на профил в сайта Салвита;
– обработване на заявки за покупка или наем, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
– разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на заявки или всякакви други проблеми, свързани със заявките, закупуването или отдаването под наем на помощни средства или услуги;
– връщане на помощни средства в съответствие със законовите разпоредби;
– оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или продуктите и услугите на Салвита;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Салвита и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

  1. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на заявка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

  1. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, може да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените/наетите от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение и може да представяме персонализирани препоръки в уебсайта ни. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние може да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач/ наемател (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени/ наети продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

  • използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
  • се свържете със Салвита, използвайки данните за връзка в страница Контакти.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

  1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

– мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на Салвита срещу кибератаки;
– мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
– мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

IV. Колко време пазим Вашите лични данни

Съхраняваме Вашите лични данни само колкото е необходимо, за да предоставим нашите услуги, или докогато решите, че искате „да бъдете забравен“. Правата за заличаване на личните данни подлежат на някои ограничения, ако фигурират върху договорни или финансови документи (които ние сме длъжни да пазим за определен период, указан в законодателството) или за целите на правна защита.

V. На кого изпращаме Вашите лични данни

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

– доставчици на куриерски услуги;
– доставчици на платежни/ банкови услуги;
– доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
– доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
– застрахователни компании;
– доставчици на ИТ услуги;
– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите продукти и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти – трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

VI. Към кои държави предаваме вашите лични данни

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

VII. Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

VIII. Какви са Вашите права

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност

Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен при изпращане на заявка чрез нашия уебсайт. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси

Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор

Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един календарен месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни

Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Достъп

Можете да ни помолите:

– да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
– да предоставим копие от тези данни;
– да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне

– Може да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.
– Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

– те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
– Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
– упражнявате законно право на възражение; или
– те са били незаконно обработвани; или
– е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

– за да се изпълни законово задължение; или
– за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да запазите всички документи, свързани с направените заявки или покупки, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, Приемо-предавателни протоколи и др.). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и Салвита няма да може да ви ги предостави, тъй като процесът на изтриване на данни и документи, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

– тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
– обработването е незаконно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити; или
– те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
– Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

– ако имаме Вашето съгласие; или
– за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
– за да се защитят правата на Мобилика или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

– обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
– обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

– поражда правни последици за Вас; или
– Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

– ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
– е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или
– се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби

Имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните Ви данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен орган в Република България.

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на Салвита по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

– по електронна поща до адрес: data.protection@salvita.bg или
– по обикновена поща или куриер до адрес: София, жк Връбница-1 бл. 523, вх. Б, ап. 54 – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на Салвита.