ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия се прилагат относно възникването, изменението и прекратяването на отношенията по повод договор за продажба на продукти, сключени чрез използването на настоящия уебсайт, между Салвита и потребителите.

(2) Настоящите Общи условия се прилагат и по отношение на всички правни отношения, които възникват при/по повод използването на настоящия уебсайт.

(3) Потребителите се съгласяват с обвързващия ефект на настоящите Общи условия при използването на уебсайта. При регистрация и/или при поръчка на продукт чрез уебсайта или по телефон, Потребителите изрично заявяват съгласието си с тях. В случай че Потребителят не желае да бъде обвързан от Общите условия, той следва да не използва настоящия уебсайт, нито да се регистрира и/или да прави поръчки чрез него или по телефона.

Чл. 2. Настоящите общи условия не се прилагат спрямо:

 1. наем на продукти, предлагани чрез уебсайта;
 2. сключените между Салвита и Потребители договори в търговските обекти на Салвита.

Чл. 3. (1) Салвита има право едностранно да променя съдържанието на настоящите Общи условия чрез актуализация на настоящата страница.

(2) Салвита уведомява регистрираните потребители за промяната в Общите условия по предоставения от тях имейл адрес в седемдневен срок от изменението.

(3) Потребителите имат право да възразят на изменението в Общите условия и да прекратят регистрацията си в уебсайта в едномесечен срок. В случай че срокът изтече без да са предприети действия по прекратяване на регистрацията, се счита, че Потребителите се съгласяват с изменението на условията.

(4) В случай че изменението на настоящите Общи условия настъпи по време на действието на Договор, сключен с Потребител, изменението има действие спрямо Договора, освен ако Потребителят не е направил изрично писмено възражение незабавно след получаването на уведомлението за изменение на общите условия. В този случай Потребителят може да се откаже от Договора и да получи обратно платените суми.

Чл. 4. Настоящите Общи условия са последно актуализирани на: 13.01.2020 г.

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5. Изброените по-долу термини следва да се тълкуват в настоящите общи условия, с оглед значението, определено съответно за всеки от тях, както следва:

 1. „Общи условия“ (ОУ) се отнася за настоящите Общи условия за ползване и пазаруване от уебсайт/електронен магазин www.salvita.bg.
 2. „Салвита“ означава „Салвита България“ ЕООД, с ЕИК 206220877, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Връбница-1“, бл. 523, вх Б, ет. 7, със следните контакти: тел.: 0876 76 99 39, e-mail: contact@salvita.bg; уебсайт/електронен магазин: www.salvita.bg.
 3. „Уебсайт“ означава уебсайтът/онлайн магазинът, находящ се на уеб адрес (URL) www.salvita.bg, администриран от „Салвита България“ ЕООД и даващ възможност на потребителите да поръчват, заплащат и получават стоки и/или услуги по Интернет.
 4. „Потребител“ означава всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда, използва услуги или купува предлаганите чрез Уебсайта/Електронния магазин продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 5. „Продукти“ означава стока или услуга, предоставяна от Доставчика и налична за закупуване от Потребители чрез Уебсайта.
 6. „Хигиенни продукти“ означава Продукти, които са запечатани и не подлежат на връщане на Доставчика поради съображения, свързани с хигиената и/или защитата на здравето на Потребителите по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на потребителите.
 7. „Медицински изделия“ означава изделия, които отговарят на дефиницията на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
 8. „Договор“ означава сключения от разстояние договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Уебсайта между Салвита и Потребителя, неразделна част от който са настоящите Общи условия.
 9. ИНФОРМАТИВНИ КЛАУЗИ

Чл. 6. Информация съгласно Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

 • нaимeнoвaниe нa търговеца: „Салвита България“ ЕООД;
 • сeдaлищe и aдpec нa yпpaвлeние: Република Бългapия, облacт Coфия-град, община Cтoличнa, ж. к. „Връбница-1“, бл. 523, ет. 7, ап. 54;
 • адpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: Република Бългapия, облacт Coфия-град, община Cтoличнa, ж. к. „Връбница-1“, бл. 523, ет. 7, ап. 54;
 • дaнни зa ĸopecпoндeнция: Република Бългapия, облacт Coфия-град, община Cтoличнa, ж. к. „Връбница-1“, бл. 523, ет. 7, ап. 54; emаіl: contact@salvita.bg, тeл. 0876 76 99 39.
 • впиcвaнe в пyблични peгиcтpи: EИK 206220877 (Tъpгoвcĸи peгиcтъp и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Aгeнция пo вписванията).
 • рeгиcтpaция пo Зaĸoнa зa дaнъĸ въpxy дoбaвeнaтa cтoйнocт: ВG 206220877.

Чл. 7. Надзорът върху дейността на Доставчика, извършвана посредством Сайта, се контролира от следните контролни органи:    

 • Комисия за защита на потребителите (КЗП), уебсайт www.kzp.bg, телефон 02 9802524; адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;
 • Комисия за защита на личните данни, уебсайт www.cpdp.bg; телефон 02 9153518, e-mail kzld@cpdp.bg; aдрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;
 • Национална агенция за приходите (НАП), уебсайт www.nap.bg; телефон 070018700;
 • Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ), уебсайт srzi.bg; телефон  02 8130400.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ         

Чл. 8. (1) Настоящият уебсайт съдържа основните характеристики на всеки Продукт, както и цената му. Представените изображения на продуктите, както и опаковките им имат изцяло илюстративна цел, като доставените продукти могат да се различават от показаните на изображението, включително по отношение на цвета.

(2) Цените се посочват с включени всички дължими данъци, включително ДДС. Ако на някой етап цената е посочена без включен ДДС, то това е изрично указано. В процеса на поръчката Доставчикът посочва и информация за цената на доставка.

(3) В случай че е налице грешка в цената на определен продукт, Салвита уведомява незабавно потребителя за грешката в цената и за действителната цена на Продукта. Салвита не обработва поръчката, докато не получи инструкциите на Потребителя относно поръчката. В случай че Салвита не може да се свърже с Потребителя чрез предоставените данни за контакт, ще счита поръчката за отменена.

Чл. 9. Потребителите и посетителите на Уебсайта имат достъп до статии, материали и друго авторско съдържание с информативен характер на теми, свързани със здравето, човешкия организъм и здравословния начин на живот. Предоставеното съдържание не замества и не следва да се приема като медицинска консултация, съвет за диагностика или лечение на заболявания, нито като реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Чл. 10. Салвита не предлага и не приема поръчки за лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 11. Настоящият Уебсайт представлява средство за сключване на договори за продажба от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, между Салвита и Потребителите с предмет – предлаганите от Салвита Продукти.

(2) Посредством Уебсайта Потребителите получават информация по чл. 8, както и информация относно условията за плащане и изпълнение на сключените договори и упражняване право на отказ от договора и условията за това.

(3) Сключваните чрез този Уебсайт договори преустановяват действието си с доставка на Продукта на Потребителя. Същите не обвързват Потребителя с допълнителни срокове и задължения, различни от предвидените в тези условия.

(4) Посредством Уебсайта Потребителите могат да регистрират свои електронни профили, въз основа на които да се ползват от допълнителни функционалности във връзка с основното му предназначение за сключване на договори за продажба от разстояние.

Чл. 12. (1) Потребителите могат да се регистрират на Уебсайта, ако са пълнолетни.

(2) Всеки потребителски профил е за индивидуален потребител. За регистрация е необходимо предоставяне на име и фамилия, e-mail адрес, телефонен номер, парола за идентификация на Потребителя, адрес за доставка и др . Потребителят има право да смени  паролата си по всяко време чрез въвеждане на нова парола в клиентския си профил.

(3) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(4) В случай че за регистрация на Потребителя се използва съществуващ профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Салвита има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

(5) Всеки Потребител носи отговорност за сигурността на своята парола. В случай че сигурността на паролата му е компрометирана, Потребителят уведомява Салвита.

(6) Салвита има право да блокира профила, ако установи нарушение на настоящите Общи условия.

Чл. 13. (1) Поръчка на Продукти може да бъде направена без регистрация или след извършването на такава от страна на Потребителя. Регистрацията е доброволна и безплатна.

(2) Поръчката на Продукти се извършва чрез интерфейса на Уебсайта, посредством селектиране на желаните Продукти и добавянето им във виртуална количка (кошница). Във всеки един момент до окончателното потвърждаване на поръчката Потребителят може да направи преглед на продуктите в количката му, да добавя и премахва същите по свой избор, да увеличава и намалява количествата им.

(3) При извършването на поръчка без регистрация след натискането на бутон „Поръчване“ или друг бутон с идентично значение, Потребителят предоставя на Доставчика своите лични данни, необходими за извършване на доставката, а именно – име и фамилия, телефон, e-mail, адрес за доставка, за Потребители физически лица; съответно наименование, адрес на регистрация, ЕИК/БУЛСТАТ, ДДС номер, за юридически лица. Потребителят в хода на въвеждане на данните може да промени същите посредством функционалностите, предоставени на регистрирани потребители за промяна на профилни данни.

(4) Преди да приключи поръчката Потребителят трябва да избере метод на плащане, както и да даде своето съгласие с настоящите Общи условия с клик върху чекбокс (поставяйки отметка) пред „Прочетох и се съгласявам с правилата и условията на Уебсайта“.

Чл. 14. (1) При успешно завършване на поръчка след натискане на бутон  „Поръчване“ или друг бутон с идентично значение, Потребителят получава автоматично системен имейл за успешно изпращане на поръчката. Този имейл НЕ ГАРАНТИРА изпълнението на поръчката. Той има информативен характер и има за цел само да потвърди успешното изпращане/ завършване на поръчката.

За да бъде изпълнена дадена поръчка, Салвита изрично трябва да получи устно (по телефон) или писмено (по имейл или Viber) потвърждение на поръчаните продукти, цена на доставка и крайна сума за плащане. Обаждане за потвърждение на поръчката се извършва в деня на получаване на поръчката, на следващия работен ден или в деня на изпращане на поръчката. В случай че поръчката е направена в неработен ден, обаждането за потвърждение става в първия възможен работен ден. Салвита не изпълнява поръчки, за които не е получила от Потребителя изрично потвърждение на поръчката и крайната сума за плащане.
(2) Салвита може да откаже изпълнението на поръчки чрез устно уведомление по телефон или писмено, посредством имейл съобщение, ако:
1. са изчерпани количествата за даден Продукт;
2. в случай че не може да се осъществи авторизация за съответното плащане;
3. в случай на обосновано съмнение че поръчката е със спекулативна цел;
4. ако попълнените данни на Потребителя не са валидни, правилни или пълни.

Чл. 15. (1) Потребителят може да откаже или да промени поръчка при нейното потвърждение по телефон или писмено, с изпращане на имейл за отказ на contact@salvita.bg или order@salvita.bg. В случай на отказ от поръчка, при предварително заплатена цена на Продукт/и .

V. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните от Уебсайта продукти, като използва един от следните избрани от него методи на плащане чрез страницата за поръчка:

– в брой при доставка;
– наложен платеж;
– плащане с дебитна/ кредитна карта;
– банков превод.

В  случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Салвита не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите, в които валутата е различна от BGN.

(2) Съгласно чл. 113, ал. 4 от ЗДДС издаването на фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Салвита няма ангажименти за издаване на фактура.

(3) Доставката на поръчаните от Потребителя продукти се извършва съгласно графика за доставка на:

– куриерска фирма „Еконт Експрес“ ЕООД, съгласно нейните общи условия за доставка на пратки, находящи се на следния адрес: www.econt.com.

(4) Когато Потребител прави поръчка в сайта, цената на доставка, която се изобразява е съгласно тарифата на куриерска фирма Еконт Експрес ООД.

(5) При избор на плащане по банков път Салвита не се задължава да издаде фактура на Потребителя, освен в случайте когато, Потребителят е физическо лице и изрично е уведомил в писмен вид Салвита България, че желае да му бъде издадена такава.

(6) Всички доставки пристигат до Потребителя с опция за преглеждане преди плащане. При отказ от получаване на стоката стойността на куриерските услуги за доставката и връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

(7) Срокът за доставяне на налични на склад продукти, поръчани през Уебсайта, е до 3 работни дни, при условие че не е изпратено уведомление по реда на чл. 14, ал. 2. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

(8) Стойността на куриерските разходи не е включена в цената на стоките и зависи от тарифата на съответната куриерска фирма. За тази стойност или ориентировъчният й размер Салвита има задължението да информира Потребителя чрез телефонно обаждане преди изпълнение на поръчката.

(9) От момента на предаването на Продукта на куриер рискът от случайното погиване на Продукта е за сметка на Потребителя.

В случай, че поръчният продукт/ продукти бива загубен, повреден или погине по време на транспортирането му, това НЕ освобождава потребителя от задължението му да заплати сумата по наложения платеж. Потребителят следва да търси своите права и обезщетение за погубения продукт от куриерската фирма.

В случай, че продуктът е предварително заплатен (по банков път, с дебитна или кредитна карта или др.) и бъде загубен, повреден или погине по време на транспортирането му, Салвита не носи отговорност и няма задължение за връщане на заплатената сума. Потребителят следва да търси своите права и обезщетение от куриерската фирма.

Чл. 17. (1) Всички изявления между Салвита и потребителите във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Потребителя.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, чрез формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8, и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП, достъпен на страница ВРЪЩАНЕ.  Формулярът за отказ се изпраща на посочения по-горе адрес на електронна поща на Салвита. Правото на отказ може да бъде упражнено и чрез отправяне на изрично изявление по електронна поща (contact@salvita.bg), съдържащо информация относно Потребителя, относно закупената от него стока, датата на закупуването й и датата на получаването й.

(2) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Салвита възстановява сумата на закупения артикул/и, която сума не включва сумата на заплатената доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на върнатия артикул/и. Салвита възстановява сумата на закупените стоки по банков път или посредством наложен платеж, след връщане на продукта с опция за преглед и тест, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) При упражняване на правото на отказ разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Салвита стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Търговецът може да задържи плащането на сумaта на закупения артикул на Потребителя докато не получи стоките и не се увери, че всички части са налице, няма повреди, наранявания или нарушаване на търговския вид и/ или опаковка на продукта/ите  

(6) Правото на отказ не се прилага по отношение на медицински изделия, които са били разпечатани и ползвани. Поради съображения за сигурност във връзка със здравето на връщане не подлежат кислородни бутилки, кислородни апарати, апарати за кръвна захар, инхалатори и др. медицински изделия, както и хигиенни продукти, които са били запечатани и разопаковани от Потребителя, както и спрямо Продукти, чиято употреба след връщане от Потребител е от естество да доведе до нарушаване на хигиената или здравето на физическите лица. Правото на отказ и връщане на Продукт/и не се прилага спрямо разпечатани продукти като пелени, памперси, подложки, еднократни чаршафи, декубитални продукти, възглавници, чаршафи, мартаци, тоалетни столове, столове за баня, маски, канюли, апарати за измерване на кръвна захар и дрруги изделия, които имат пряка връзка върху здравето и хигиената на потребителя. 

Чл. 19. Салвита отказва да възстанови сумата в случаите, в които се установи, че Продуктът е употребяван или оригиналната му опаковка е нарушена. Салвита си запазва правото да коригира (намали) сумата на закупените стоки, ако установи нарушаване на опаковката или добрия търговски вид на стоката.

VII. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 20. (1) Потребителят е длъжен да прегледа Продукта/ите в момента на доставка и/или предаването му/им от Салвита и ако констатира производствен дефект или липсата на някой от придружаващите го аксесоари, незабавно да уведоми за това Салвита на посочените телефон или адрес на електронна поща. Ако не направи това, то се счита, че Продуктът/ите са одобрени и приети, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че Продуктът е доставен с явни недостатъци или проиводствен дефект или липсата на някой от придружаващите го аксесоари.

(2) При несъответствие на Продукта с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация на посочения от Салвита адрес на електронна поща: contact@salvita.bg или във физически магазин на Салвита, като поиска от Салвита да приведе Продукта/ите в съответствие с договора за продажба.

(3) Привеждането на Продукта в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец (30 работни дни), считано от приемането на  от Салвита. Всички разходи свързани с изпращането на Продукта/ите до обект и/или сервизна база на Саливита са за сметка на Потребителя. Връщането на Продукта/ите на Потребителя се осъществява или във физически обект на Салвита или посредством изпращането му до адрес на Потребителя или офис на куриерска фирма, посочен от Потребителя. Всички куриерски такси и разходи свързани с връщането на Продукта/ите на Потребителя са за сметка на Потребителя.

(4) При несъответствие на Продукта с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; в този случай той следва да върне доставения Продукт, от който се отказва, във вида, в който той е бил получен – без да е употребявана и с ненарушена опаковка;
 2. намаляване на цената.

(5) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на Продукта, когато Салвита се съгласи да бъде извършена замяна на Продукта с нов в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от  .

(6) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на Продукта с договора е незначително.

Чл. 21. Салвита не носи отговорност за вредите, настъпили вследствие от неправилна употреба на Продукт, която не е в съответствие с указанията за ползване или с обичайната практика.

Чл. 22. Изпращане на жалби, възражения и препоръки се извършва в писмен вид и се изпращат на електронна поща contact@salvita.bg. или на адрес гр. София, ул. Зелена поляна 8А. Салвита има право да предостави писмен отговор/ становище в едномесечен срок. Отговорът се изпраща по посочен от заявителя начин – на адрес или по електронна поща.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Чл. 22. (1) Салвита предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

(2) Салвита приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

 IX. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 23. Bcичĸи пpaвa нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт въpxy мaтepиaлитe, пyблиĸyвaни нa Уебcaйтa, ca oбeĸт нa зaĸpилa пo дeйcтвaщия Зaĸoн зa aвтopcĸoтo пpaвo и cpoднитe мy пpaвa. Hepeглaмeнтиpaнoтo им изпoлзвaнe пpeдcтaвлявa зaĸoнoнapyшeниe и влeчe aдминиcтpaтивнoнaĸaзaтeлнa, гpaждaнcĸa и нaĸaзaтeлнa oтгoвopнocт в cъoтвeтcтвиe c дeйcтвaщoтo бългapcĸo зaĸoнoдaтeлcтвo.

X. ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

Чл. 24. Салвита не отговаря, ако по каквато и да е причина настоящият Уебсайт не е достъпен за определен период от време. Достъпът може да бъде отменен временно и без предварително уведомление в случай на системен проблем или заради поддръжка или актуализация, както и в други случаи, които са вън от контрола на Салвита.

XI. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ. ВРЪЗКИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ

Чл. 25. (1) Връзките към уебсайтове на трети лица са предоставени единствено за удобство на Потребителя. Салвита не носи отговорност за съдържанието или достъпа до тези уебсайтове. Влизането в такъв уебсайт се осъществява изцяло на риск на Потребителя.

(2) Трето лице може да публикува връзка към настоящия Уебсайт само ако не изменя вида и съдържанието на настоящия Уебсайт.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 26  (1) Салвита не носи отговорност за пълно неизпълнение или забава при доставянето на Продукт в случаите на непреодолима сила. 

(2) Непреодолима сила е събитие, което не може да бъде предвидено и последиците от които не могат да бъдат преодолени, като война, стачка, локаут, извънредно или военно положение, пожар или друго природно бедствие и др.

(3) В случай на непреодолима сила Салвита в разумен срок уведомява Потребителите, а сроковете се удължават с времето, през което е налице непреодолимата сила.

(4) В случай че непреодолимата сила продължи повече от 30 дни, Потребителят има право да се откаже от договора чрез писмено уведомление по електронна поща до Салвита. В този случай Салвита връща получената цена, ако такава е събрана предварително.

XIII. КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 27. (1) Всички договори и настоящите Общи условия се регулират от българското право. Споровете се разглеждат от родово компетентния съд в гр. София.

 

Редакция: 13.01.2020 г.