ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия на Салвита България ЕООД за ползване на уебсайт/ електронен магазин www.salvita.bg и извършване на покупки на стоки през него.

ДЕФИНИЦИИ           

Изброените по-долу термини следва да се тълкуват в настоящите общи условия, с оглед значението, определено съответно за всеки от тях, както следва:

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) се отнася за настоящите Общи условия за ползване и пазаруване от уебсайт/електронен магазин www.salvita.bg.

ДОСТАВЧИК означава „Салвита България“ ЕООД, с  ЕИК 206220877, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Връбница-1, бл. 523, вх Б, ет. 7, със следните контакти: тел.: 0876 76 99 39, e-mail: contact@salvita.bg; уебсайт/електронен магазин: www.salvita.bg.

УЕБСАЙТ (сайт) / ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (Е-магазин) означава уебсайтът/ онлайн магазинът, находящ се на уеб адрес (URL) www.salvita.bg, администриран от Салвита България ЕООД и даващ възможност на потребителите да поръчват, заплащат и получават стоки и/или услуги по Интернет.

ПОТРЕБИТЕЛ (клиент) означава всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда, използва услуги или купува предлаганите чрез Уебсайта/ Електронния магазин продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.     

ПРОДУКТИ означава стока или услуга, предоставяна от Доставчика и налична за закупуване от Потребители чрез Уебсайта/ Електронния магазин.

ХИГИЕННИ ПРОДУКТИ  означава Продукти, които са фабрично запечатани от производителя и не подлежат на връщане на Доставчика поради съображения, свързани с хигиената и/или личната защита на Потребителите.

ДОГОВОР означава сключения от разстояние договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Уебсайта/Електронния магазин между Салвита България ЕООД и Потребителя, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Доставчика. Достъпът до и разглеждането на Продуктите и ресурсите в Уебсайта без регистрация ще се считат за съгласие на Потребителя с настоящите ОУ. Регистрацията, както и поръчката на Стоки изискват предварително съгласие на Потребителя с настоящите ОУ и с други писмени условия на Доставчика, публикувани в Уебсайта. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Доставчика в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

(2) Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят и контролират от Доставчика.

(3) Доставчикът  си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време, за да отразява всякакви промени на начина, по който Уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания, приложими към дейността на търговеца. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира периодично за промените. При несъгласие с актуалната версия на ОУ, Потребителят има право да възрази срещу промените в едномесечен срок от публикуването им и да поиска писмено от Доставчика заличаване на своя профил. Освен ако не изрази изрично своето несъгласие, ще се счита, че Потребителят е съгласен с последната публикувана версия на тези ОУ.

(4) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, то това не води до недействителност на останалите разпоредби.

(5) Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

(6) Настоящите Общи условия не са приложими към сключените между Доставчика и Потребители договори в търговските обекти на Доставчика. 

 

II. ДAHHИ ЗA САЛВИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Чл. 2. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

  • Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: Салвита България ЕООД
  • Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeние: Бългapия, Oблacт Coфия, Oбщинa Cтoличнa, ж.к. Връбница-1, бл. 523, ет. 7,ап. 54.
  • Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: Бългapия, Oблacт Coфия, Oбщинa Cтoличнa, ж.к. Връбница-1, бл. 523, ет. 7, ап. 54.
  • Дaнни зa ĸopecпoндeнция: Бългapия, Oблacт Coфия, Oбщинa Cтoличнa, ж.к. Връбница-1, бл. 523, ет. 7, ап. 54, emаіl: contact@salvita.bg, тeл. 0876 76 99 39.
  • Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: EИK 206220877 (Tъpгoвcĸи peгиcтъp ĸъм Aгeнция пo впиcвaниятa).
  • Peгиcтpaция пo Зaĸoнa зa дaнъĸ въpxy дoбaвeнaтa cтoйнocт: ВG 206220877.

 

III. НАДЗОР ВЪРХУ ПАЗАРА 
   

Чл. 3. Надзорът върху дейността на Доставчика, извършвана посредством Сайта, се контролира от следните контролни органи:     

  • Комисия за защита на потребителите (КЗП), уебсайт www.kzp.bg, телефон 02 9802524; адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;
  • Комисия за защита на личните данни, уебсайт www.cpdp.bg; телефон 02 9153518, e-mail kzld@cpdp.bg; aдрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  • Национална агенция за приходите (НАП), уебсайт www.nap.bg; телефон 070018700;
  • Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ), уебсайт  www.srzi.bg; телефон  02 8130400.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ  

       

Чл. 4. (1) Чрез функционалностите на електронния магазин и посочената по-долу процедура, Потребителите имат възможност да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите от същия Продукти и Услуги.

В електронния магазин не се предлагат и не се приемат  поръчки за лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Доставчикът предоставя в Уебсайта авторско съдържание, което има информативен характер.

(2) В сайта, в страницата на всеки Продукт, са описани спецификациите и цените на същия. Цените се посочват с включени всички дължими данъци, включително ДДС. Ако на някой етап цената е посочена без включен ДДС, то това е изрично указано.

(3) В страницата на всеки Продукт или в процеса на поръчката Доставчикът посочва крайната цена, включваща стойността на направената поръчка, заедно  с всички разходи за доставка на Стоката, когато такива се дължат от Потребителите. 

(4) Потребителите и посетителите на Уебсайта имат достъп до статии, материали и друго авторско съдържание с информативен характер на теми, свързани със здравето, човешкия организъм и здравословния начин на живот. Предоставеното съдържание не замества и не следва да се приема като медицинска консултация, съвет за диагностика или лечение на заболявания, нито като реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

 

V. ПОРЪЧКИ НА ПРОДУКТИ   

         

Чл. 5. (1) Поръчка на продукти може да бъде направена без регистрация или след извършването на такава от страна на Потребителя. Регистрацията е доброволна и безплатна.

Процедурата по регистрация включва предоставяне на e-mail адрес, телефонен номер, парола за идентификация на Потребителя, адрес за доставка и др. Потребителят има право да смени  паролата си по всяко време, чрез въвеждане на нова парола в клиентския си профил.

При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(2) Поръчката на продукти се извършва чрез интерфейса на сайта, посредством селектиране на желаните продукти и добавянето им във виртуална количка (кошница).

Във всеки един момент, до окончателното потвърждаване на поръчката, Потребителят може да направи преглед на продуктите в количка му, да добавя и премахва същите по свой избор, да увеличава и намалява количествата им.

(3) При извършването на поръчка без регистрация, след натискането на бутон „Поръчване“ или друг бутон с идентично значение, Потребителят предоставя на Доставчика своите лични данни, необходими за извършване на доставката, а именно – име и фамилия, телефон, e-mail, адрес за доставка, за Потребители физически лица; наименование, адрес на регистрация, ЕИК/БУЛСТАТ, ДДС номер, за юридически лица.  

По време на регистрация Потребителят въвежда съответните данни в хода на процедурата по регистрация, като може да промени същите посредством функционалностите, предоставени на регистрирани потребители за промяна на профилни данни.

(4) В случай, че за регистрация на Потребителя се използва съществуващ профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.

В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на потребителя в съответната социална или друга мрежа.

(5) Преди да приключи поръчката, Потребителят трябва да избере метод на плащане, както и да даде своето съгласие с настоящите Общи условия с клик върху чекбокс (поставяйки отметка) пред “Прочетох и се съгласявам с правила и условия на сайта”. Договорът между Потребителя и Доставчика се счита сключен в момента на потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика.

С натискане на бутона „Поръчване” или друг бутон с идентично значение Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема напълно и безусловно.

(6) Доставчикът задължително потвърждава по телефон или по електронен път чрез e-mail всяка поръчка, направена от Потребителя и чрез писмено съобщение, визуализирано чрез интерфейса на Уебсайта непосредствено след завършване на поръчката с натискане на бутон „Поръчване“ или друг бутон с идентично значение. В електронното съобщение може да бъде посочен и номер на поръчката, генериран от Доставчика.

(7) Доставчикът си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през Уебсайта, ако попълнените данни на клиента не са валидни, правилни или пълни. Доставчикът уведомява Потребителя за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

(8) Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Потребителят може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от служител на Доставчика. В случай на отказ от поръчка, при предварително заплатена цена на Продукта, същата се възстановява на Потребителя.

Потребителят заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че Продуктът не може да бъде доставен, Доставчикът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който Потребителят има право да приеме или да откаже.

(9) Договорът между Доставчика и Потребителя се смята за сключен към момента на получаване на потвърждението на Доставчика за поръчката от страна на Потребителя. 

Във всички случаи, Договорът ще се състои от всички договорки между страните, в това число поръчка, потвърждение, други документи, формуляри, гаранционни карти, както и настоящите Общи условия. 

 

VI. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 6. (1) Ползвателят може да заплати цената на поръчаните от сайта продукти, като използва един от следните, избрани от него методи на плащане:

– Наложен платеж;

– Плащане с дебитна/ кредитна карта;

– Банков превод.

На страницата за поръчка Потребителят избира предпочитания метод на плащане. 

В  случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. 

(2) Доставката на поръчаните от Потребителя продукти се извършва чрез:
– куриерска фирма „Спиди“ АД, съгласно нейните общите условия за доставка на пратки, находящи се на следния адрес: www.speedy.bg. 

– куриерска фирма „Еконт Експрес“ ЕООД, съгласно нейните общите условия за доставка на пратки, находящи се на следния адрес: www.econt.com. 

– куриерска фирма „Интерлогистика“ ЕООД, съгласно нейните общите условия за доставка на пратки, находящи се на следния адрес: https://www.interlogistica.bg/bg/. 

(3) Когато Потребителят прави поръчка на продукти, цената на доставката се изчислява в реално време, в зависимост от избрания от него начин на доставка. При завършване на поръчката Потребителят вижда всички дължими суми, касаещи стойността на стоката и на куриерската услуга. Стойността на куриерската услуга и такса наложен платеж е за сметка на Потребителя.

Ако при експедиране на стоката, поради особености на опаковката се окаже, че има разлика между обявената при поръчката цена на доставка и реално дължимата, Доставчикът уведомява предварително Потребителя, за да получи неговото одобрение.

(4) При избор на доставка с Наложен платеж с пощенски паричен превод (ППП), след заплащане на дължимата сума, Потребителят получава от куриера Разписка за пощенски паричен превод (ППП), за стойността на дължимата от клиента сума, включваща цената на стоката и общата цена на куриерската услуга.

Съгласно нормата на Чл. 3 и Чл. 25 от Наредба Н-18 на МФ, разписката за пощенски паричен превод е равностойна на касовия бон. Потребителят прилага разписката за ППП към фактурата (ако е поискал такава) , вместо фискален бон.

С подписването на приемо-предавателната разписка предоставена от куриера, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

При избор на плащане по Банков път, съгласно ЗДДС на Потребителя задължително се издава фактура, за което той предоставя необходимите данни, касаещи задължителните реквизити на първичните счетоводни документи.

(5) Всички доставки пристигат до Потребителя с опция за преглеждане преди плащане.

При отказ от получаване на стоката, стойността на куриерската услуга за връщане на стоката е за сметка на Потребителя.

(6) Срок на доставка

Срокът за доставяне на налични на склад продукти, поръчани през Уебсайта е 2-3 работни дни за страната. 

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

(7) Цена на доставка

Направените онлайн поръчки в електронния магазин www.salvita.bg се доставят до вас чрез куриерска фирма Еконт Експрес ЕООД или Интерлогистика ЕООД. Моля, запознайте се с Общите условия за доставка на Еконт и на Интерлогистика на техния уебсайт. Извършваме доставка до всяко населено място в страната.

ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА
– до офис на Еконт: 6,50 лв (до 1 кг)
– до адрес на клиента: 7,90 лв (до 1 кг)

ОБРАБОТКА И ИЗПРАЩАНЕ
– до офис на Еконт, постъпили
ДО 16:30 ч.
в същия ден.
– до офис на Еконт, постъпили
СЛЕД 16:30 ч.
на следващия работен ден.

– до адрес на клиента, постъпили
ДО 12:00 ч.
в същия ден.
– до адрес на клиента,  постъпили
СЛЕД 12:00 ч.
на следващия работен ден.

Поръчки, постъпили през почивните дни, се изпълняват в първия възможен работен ден.

Посочените цени са за поръчки до 1 кг. За поръчки над 1 кг., цената на доставката е съгласно тарифата на куриера. За повече информация, моля свържете се с нас на тел. 0876 76 99 39 или ни пишете на contact@salvita.bg.

Ако при подготвяне на товарителница за изпращане на поръчката, се окаже, че има разлика между обявената при поръчката цена на доставка и реално дължимата, ние ще ви уведомим предварително, за да получим вашето одобрение. В този случай, Вашата поръчка ще бъде обработена и предадена на куриер, само след получаване на изрично съгласие от ваша страна за сумата на доставката.

При отказ от получаване на стоката и връщане на поръчаните артикули, куриерската такса дължима за изпращането и връщането на пратката, е за сметка на Потребителя.

Всички доставки достигат до вас с опция за преглед преди заплащане. Моля, при нарушена опаковка или цялост на пратката НЕЗАБАВНО да направите рекламация на куриера и да ни се обадите, за да може да предприемем необходимите действия.

Доставка на помощни средства под наем

Доставка до адрес на клиента в рамките на град София – 7,90 лв. Важи за стандатни заявки, които се изпълняват в рамките на следващия работен ден съгласно предварително изготвен график. Възможност за експресна доставка в деня на заявяване (само след получаване на потвърждение) на цена 15 лв.

Услугата Вземане от адрес на клиента при връщане на помощното се таксува като доставка и е на цена 7,90 лв.